Harvist Harlem Restaurant at MIST
Harvist Harlem Restaurant at MIST: 40.801247, -73.948513